Ролетен комарник бял

Цените са в лева.

               
В\Ш50 cm60 cm70 cm80 cm90 cm100 cm110 cm120 cm130 cm140 cm150 cm160 cm170 cm180 cm
40 cm56 лв. 60 лв.65 лв.70 лв. 75 лв.80 лв.85 лв. 90 лв. 95 лв.100 лв.105 лв.110 лв.115 лв.120 лв.
50 cm58 лв.62 лв.67 лв. 72 лв. 77 лв.82 лв.87 лв.92 лв.97 лв.102 лв.107 лв.112 лв.117 лв.122 лв.
60 cm60 лв. 64 лв. 69 лв. 74 лв. 79 лв.84 лв.89 лв. 94 лв.99 лв.104 лв.109 лв.114 лв.119 лв.124 лв.
70 cm62 лв. 66 лв. 71 лв. 76 лв. 81 лв. 86 лв. 91 лв. 96 лв. 101 лв. 106 лв. 111 лв.116 лв.121 лв.126 лв.
80 cm64 лв. 68 лв. 73 лв. 78 лв. 83 лв. 88 лв. 93 лв. 98 лв. 103 лв. 108 лв. 113 лв.118 лв.123 лв.128 лв.
90 cm 66 лв. 70 лв. 75 лв. 80 лв. 85 лв. 90 лв. 95 лв. 100 лв. 105 лв. 110 лв. 115 лв.120 лв.125 лв.130 лв.
100 cm68 лв. 72 лв. 77 лв. 82 лв. 87 лв. 92 лв. 97 лв. 102 лв. 107 лв. 112 лв. 117 лв.122 лв.127 лв.132 лв.
110 cm70 лв. 74 лв. 79 лв. 84 лв. 89 лв. 94 лв. 99 лв. 104 лв. 109 лв. 114 лв. 119 лв.124 лв.129 лв.134 лв.
120 cm72 лв. 76 лв. 81 лв. 86 лв. 91 лв. 96 лв. 101 лв. 106 лв. 111 лв. 116 лв. 121 лв.126 лв.131 лв.136 лв.
130 cm 74 лв. 78 лв. 83 лв. 88 лв. 93 лв. 98 лв. 103 лв. 108 лв. 113 лв. 118 лв. 123 лв.128 лв.133 лв.138 лв.
140 cm76 лв. 80 лв. 85 лв. 90 лв. 95 лв. 100 лв. 105 лв. 110 лв. 115 лв. 120 лв. 125 лв.130 лв.135 лв.140 лв.
150 cm 78 лв. 82 лв. 87 лв. 92 лв. 97 лв. 102 лв. 107 лв. 112 лв. 117 лв. 122 лв. 127 лв.132 лв.137 лв.142 лв.
160 cm80 лв. 84 лв. 89 лв. 94 лв. 99 лв. 104 лв. 109 лв. 114 лв. 119 лв. 124 лв. 129 лв.134 лв.139 лв.144 лв.
170 cm82 лв. 86 лв. 91 лв. 96 лв. 101 лв. 106 лв. 111 лв. 116 лв. 121 лв. 126 лв. 131 лв.136 лв.141 лв.146 лв.
180 cm84 лв. 88 лв. 93 лв. 98 лв. 103 лв. 108 лв. 113 лв. 118 лв. 123 лв. 128 лв. 133 лв.138 лв.143 лв.148 лв.
190 cm86 лв. 90 лв. 95 лв. 100 лв. 105 лв. 110 лв. 115 лв. 120 лв. 125 лв. 130 лв. 135 лв.140 лв.145 лв.150 лв.
200 cm88 лв. 92 лв. 97 лв. 102 лв. 107 лв. 112 лв. 117 лв. 122 лв. 127 лв. 132 лв. 137 лв.142 лв.147 лв.152 лв.
210 cm90 лв. 94 лв. 99 лв. 104 лв. 109 лв. 114 лв. 119 лв. 124 лв. 129 лв. 134 лв. 139 лв.144 лв.149 лв.154 лв.
220 cm92 лв. 96 лв. 101 лв. 106 лв. 111 лв. 116 лв. 121 лв. 126 лв. 131 лв. 136 лв. 141 лв.146 лв.151 лв.156 лв.
230 cm 94 лв. 98 лв. 103 лв. 108 лв. 113 лв. 118 лв. 123 лв. 128 лв. 133 лв. 138 лв. 143 лв.148 лв.153 лв.158 лв.

Назад –